Upadłość konsumencka

Jeżeli masz długi, nie wiesz jak sobie z nimi poradzić, twoje długi przekraczają twoje dochody,

to powinieneś zastanowić się czy czasem dobrym sposobem na rozpoczęcia dalszego życia nie

jest upadłość konsumecka. Po zmianie przepisów od 2016 r. upadłość jest prostrza. Podnieść

należy, że upadłość konsumecka obowiązuje na terenie całej Uni Europejskiej. Upadłość może

dać Ci jedyną szansę na dalsze normalne życie, pod pewnymi warunkami, które zapewne spełniasz.

Trzeba jednak pamietać, że zgodnie z art. 4914 prawa upadłościowego i naprawczego Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości,

jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

1)   w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie

to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

2)   ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,

3)   dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

4)   czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

-      chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika

prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika

lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania

jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne,

chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione

względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w kancelarii.