Jakie dokumenty potrzebne do rozwodu?

Aby z??o??y? pozew rozwodowy trzeba do niego do???czy? kilka dokumentów, które konieczne s? do rozpatrzenia sprawy przez s?d. Do orzeczenia rozwodu czy separacji potrzebne b?d? nast?puj?ce dokumenty:

• oryginalny odpis aktu ma????e??stwa, nie mo??e by? kopia;

• je??eli z ma????e??stwa s? dzieci, konieczne b?d? odpisy aktów urodzenia;

• trzeba by? gotowym na przedstawienie za??wiadcze?? o zarobkach lub za??wiadczenie z urz?du pracy o bezrobotno??ci, dokumentów o przyznaniu zasi??ków i innych ??wiadczeniach oraz wszystkie inne dokumenty mog?ce ??wiadczy? o sytuacji rodzinnej i materialnej.

Dodatkowo trzeba przygotowa? dokumenty potwierdzaj?ce okoliczno??ci maj?ce wp??yw na decyzj? o rozwodzie. B?d? to na przyk??ad odpisy wyroków s?dów np. je??li wcze??niej mia??a?? zas?dzone by??y alimenty od ma????onka, odpis wyroku s?du karnego, je??li np. jedna ze stron

by??a karana za przemoc w rodzinie, wszelkie dokumenty potwierdzaj?ce np. interwencje Policji w zwi?zku z przemoc? w rodzinie, nadu??ywaniem alkoholu, awanturami, obdukcje lekarskie itp.

Wyst?puj?c w pozwie o alimenty, trzeba przygotowa? faktury za zakupy oraz wydatki na utrzymanie domu, które wyka??? rzeczywist? wysoko??? ponoszonych miesi?cznych wydatków na dom, edukacj? dzieci, koszty napraw. Trzeba pami?ta?, i?? dokumenty papierowe s? bardziej przekonuj?ce ni?? s??owo. Dlatego warto zachowywa? za??wiadczenia, notatki, zdj?cia, listy... Wszystko to mo??e pomóc w udowodnieniu winy przeciwnej strony oraz uzyskaniu wy??szych alimentów na rzecz dzieci.

Jednak je??li chce si? za??atwi? spraw? na jednej rozprawie, a nie jest istotne kto ponosi win? rozk??adu ma????e??stwa, s?d na zgodny wniosek stron nie b?dzie orzeka?? o rozk??adzie po??ycia ma????e??skiego. Powy??sze kwestie strony mog? ustali? wcze??niej wspólnie i z gotowym pozwem uda? si? do s?du. Oszcz?dzi to czas i pieni?dze oraz wyci?ganie nieprzyjemnych kwestii z ??ycia ma????onków przed s?dem i innymi ??wiadkami.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opieku??czy (Dz. U. z 1964 Nr 9 poz. 59 ze zm.)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post?powania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296).