Uniewinnienie Klientów a brak uzasadnienia wyroku

Nasi Klienci zostali prawidłowo przez Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnieni. Niemniej Sędzia orzekający na drugi dzień przeszedł w stan spoczynku i nie sporządził pisemnego uzasadnienia. Klienci z wyroku uniewinniającego są zadowoleni, a nie zadowolone są organy ścigania, co dla obrony jest bez znaczenia. Sąd Najwyższy w dniu 12 lipca 2023 r. w Izbie Karnej zajął się w pytaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach o to, co począć, gdy sędzia z I instancji dzień po wydaniu wyroku w skomplikowanej sprawie przeszedł w stan spoczynku i nie napisał uzasadnienia. Otóż jak słusznie orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej - Sędzia w stanie spoczynku nie ma obowiązku sporządzenia uzasadnienia do wyroku, który wydał przed przejściem w stan spoczynku. Ale brak pisemnego uzasadnienia, choć utrudnia, to jednak nie uniemożliwia kontroli wyroku przez II instancję.